Foreningen SeniorIKT

Vedtekter

VEDTEKTER FOR
Foreningen SeniorIKT

§1. Navn og stiftelsesdato
Navn: Foreningen SeniorIKT
Stiftet: 9. desember 2013
Nedenfor kalt Foreningen.

§2. Formål
Foreningen er en ideell organisasjon som har til formål å støtte eldre og andre til å leve et uavhengig, sosialt og aktivt liv så lenge som mulig, blant annet ved å ta i bruk moderne teknologi og dermed utjevne forskjeller mellom eldre og yngre når det gjelder moderne teknologi.
Foreningen vil arbeide for å øke medlemmenes kompetanse i bruk av tekniske hjelpemidler som for eksempel smarttelefon, nettbrett eller andre former for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Foreningen vil arbeide for å utvikle digitale verktøy som gir medlemmene og andre anledning til å melde seg på ulike aktiviteter i sosialt samvær med andre, dette ved hjelp av smarttelefon, nettbrett eller datamaskin og å bidra til å holde brukerne oppdatert på velferdsteknologiske løsninger for både hjemmeboende og institusjonsbeboere.

§3. Eksterne aktører.
Forhold mellom Foreningen og eksterne aktører fastlegges med en skriftlig kontrakt/avtale. Aktuell samarbeidspartner kan være Infosenteret for seniorer.
Andre aktuelle samarbeidspartnere kan være Den kulturelle spaserstokken, Seniornett i Trondheim, Pensjonistenes fellesorganisasjon (PFO) og Trondheim folkebibliotek.

§4. Medlemskap.
Medlemmer av Foreningen kan være privatpersoner, men også bedrifter/organisasjoner.
Representanter fra samarbeidspartnere kan være støttemedlemmer uten stemmerett på årsmøtet.

§5. Årsmøtet.
Årsmøtet er Foreningens høyeste myndighet og det avholdes hvert år senest 31. mars. Det er styret som innkaller til årsmøtet, og dette skal skje med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om de saker som skal behandles. Forslag til saker som ønskes tatt opp, må være mottatt av styret senest 4 uker før årsmøtet. Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Årsberetning
4. Regnskap inklusive revisjonsberetning
5. Fastsette kontingent for det følgende år. Ved innmelding fra og med 1. oktober gis fritak for kontingent ut samme år.
6. Valg av leder og styremedlemmer
7. Valg av valgkomite med funksjonstid på to år.
8. Valg av revisor.
9. Innkomne forslag

Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall blant de frammøtte hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Det er bare saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet. Det skal føres protokoll med opplysninger om de vedtak som fattes.
Stemmerett har alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent. Hvert medlem har en stemme. Stemmeberettiget kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem.

§6. Styret.
Foreningen ledes av et styre bestående av seks medlemmer, hvorav ett medlem med varamedlem utnevnes etter forslag fra Foreningens samarbeidspartner/-e. I tillegg velges to varamedlemmer.
Styret velges av årsmøtet med en funksjonstid på to år, og på en slik måte at ikke flere enn tre medlemmer skiftes ut samtidig. Varamedlemmer velges for ett år. Varamedlem som er utnevnt etter forslag fra Foreningens samarbeidspartner/-e, velges for 2 år. Årsmøtet velger leder, mens styret for øvrig konstituerer seg selv. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§7. Styremøter.
Leder innkaller til styremøter så ofte som nødvendig, eller når et flertall av styremedlemmene krever det

§8. Styrets arbeid.
Styret har ansvar for Foreningens virksomhet, herunder

 • årsmøtet
 • styremøter
 • medlemsmøter
 • foreningens økonomi
 • verving av medlemmer
 • publikasjoner
 • ekskursjoner
 • kurs og opplæring
 • avtaler med eksterne aktører/samarbeidspartnere
 • oppnevne komitèer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Representere foreningen utad eller oppnevne representanter for å representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Foreningens signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Nestleder og ett styremedlem i fellesskap

§9. Æresmedlemmer.
På bakgrunn av ekstra fortjenestefull innsats for Foreningen kan det utnevnes æresmedlemmer. Antall æresmedlemmer må ikke overstige 2-to-medlemmer. Forslag om dette framlegges for styret minst en måned før årsmøtet. Æresmedlemmer gis kontingentfritak, og blir invitert med ledsager gratis til Foreningens årsmøte, julemøter og viktige arrangementer for øvrig.

§10. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst ett styremedlem, eller minst ti medlemmer forlanger det. Innkallingen skal skje skriftlig ved minst 14 dagers varsel, og årsmøtet skal behandle de saker som er oppført i innkallingen.

§11. Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes jevnlig så langt det er praktisk mulig. Møtene ledes av styrets leder eller av en som styret utpeker. Formålet med møtene er sosial kontakt og anledning til å lære av hverandre når det gjelder digitale nyheter og annet av felles interesse.

§12. Vedtektsendringer.
Vedtektsendringer skal behandles av årsmøtet og krever 2/3-dels flertall av avgitte stemmer.

§13. Oppløsning.
Forslag til oppløsning av Foreningen skal behandles av årsmøtet og krever 2/3-dels flertall av avgitte stemmer på to påfølgende årsmøter. Foreningens midler skal tilfalle et formål som årsmøtet vedtar.

Vedtektene ble endret av årsmøtet 17.03.2014.
Vedtektene ble endret av årsmøtet 23.03.2015.
Vedtektene ble endret av årsmøtet 07.03.2016.
Vedtektene ble endret av ekstraordinært årsmøte 12. juni 2017.
Vedtektene ble endret av årsmøtet 13. mars 2018.
Vedtektene ble endret av årsmøtet 12. mars 2019.
Vedtektene ble endret av årsmøtet 10. mars 2020.
Vedtektene ble endret av årsmøtet 28. mars 2023